Μηχανήματα κατάλληλα για τον προσανατολισμό φιαλών.
Μοντέλα ευθύγραμμα και περιστροφικά.

Περιστροφικό μηχάνημα προσανατολισμού φιαλών

Ευθύγραμμο μηχάνημα προσανατολισμού φιαλών